انتخاب بهترین شریک کاری چگونه است؟

partner

زمانی که کلمه شریک را می‌شنویم اولین تصورمان این است که او احتمالاْ یک دوست پولدار و بی دغدغه و همچنین کمی زیرک و گاه‌گداری هم آب زیر کاه است. اما این تصور را به کلی نادیده بگیرید!